Workshop
thursday 22nd Nov 6-7pm
friday 23rd Nov 5-6pm
TICKETS (free)

Exhibition
friday 23rd Nov 6-8pm
at NEW GLASGOW SOCIETY